Jednoduché

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
 
 • kontrola správnosti účtovných dokladov
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia pokladničných a bankových dokladov
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • spracovanie prehľadov podľa požiadaviek klienta
 • vedenie evidencie DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH 
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb
 • vypracovanie výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o majetku a záväzkoch 
 • príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností a odoslanie daňových priznaní a ostatných písomností na daňový úrad
 • konzultácie